LÉKÁRNICKÁ INZERCE – EXTRA
LÉKÁRNICKÁ INZERCE > EXTRA > Jak se změnily preference uchazečů o práci v lékárenství

Jak se změnily preference uchazečů o práci v lékárenství

20. dubna 2019 | Čteno: 83146x

Největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® provedl dosud největší průzkum mezi svými klienty. Cílem bylo zjistit, jak se během let změnily preference uchazečů o práci v sektoru lékárenství.

Průzkum proběhl v únoru 2019 mezi zhruba stovkou klientů, kteří využili placené služby, z posledních 6 měsíců, přičemž více než 90 % respondentů bylo z řad samostatně podnikajících lékáren (provozovatelé jak lékárníci, tak nelékárníci) a zbytek z řad řetězcových (definované jako síť minimálně 5 lékáren, provozovatel lékárník i nelékárník).

Všem jsme položili devět otázek a všechny otázky pečlivě vyhodnotili. V průzkumu se projevila výhoda dlouhodobé existence a důvěra v online pracovní trh LÉKÁRNICKÁ INZERCE®, kdy klienti byli více otevření.

Díky v řadě případů dlouholeté a osobní spolupráci provozovatele LÉKÁRNICKÉ INZERCE® PharmDr. Martina Dočkala a jednotlivých klientů tak bylo možné získat skutečně reálný pohled na současný personální trh v sektoru lékárenství.

Ten, jak je zjevné z odpovědí, se dramaticky změnil, kdy jednoznačným výstupem je především změna vnímání profese lékárníka od srdcové záležitosti (patrné u porevolučních ročníků) k běžnému pracovnímu poměru (současní absolventi a zaměstnanci do 10 let po absolutoriu).

Hlavním zjištěním vyplývajícím z průzkumu je fakt, že mladší generace lékárníků vnímá svou profesi především jako zdroj financí pro své další aktivity, záliby, rodinu a zájem o provozování lékárny, jak byl patrný u porevolučních ročníků, je minimální. Jednoznačnou preferencí je zaměstnanecký poměr.

Detailní rozbor všech odpovědí následuje ve speciálu portálu APATYKÁŘ®.

1. Jaká vlastnost/schopnost je u zaměstnance z Vašeho pohledu nejdůležitější?

V odpovědích na tuto otázku se paradoxně samostatné lékárny a řetězcové značně rozcházejí. Zejména pak byl zjevný rozdíl mezi lékárnami, kde byl provozovatelem lékárník (nebo spolumajitelem) a čistě nelékárník. Zatímco první preferují flexibilitu a odbornost neřeší, protože ji vnímají jako samozřejmou, druhá skupina klientů naopak velmi dbá na odbornost a její uplatnění při výdeji s pacientem.

Pro všechny je pak naprosto klíčový zájem a chuť pracovat v lékárně, protože vnímají určitý odklon farmaceutických fakult od směřování svých absolventů do lékáren a namísto toho prosazovanou dráhu klinického farmaceuta. Toto byl nejčastěji uváděný komentář, že fakulty by měly především vychovávat nové pracovníky do lékáren a přizpůsobit tomu své studium.

Zejména provozovatelé malých lékáren uváděli svou zkušenost, že absolventi nejsou připraveni z fakult tak, jak na to byli zvyklí dříve. Postrádají především praktické zkušenosti, které dřívější absolventi měli. To ostatně shodně tvrdí i o farmaceutických asistentkách, které studovaly ještě na středních školách.

Tento fakt naopak nevnímají jako problém větší řetězce, které k tomu mají určené lékárníky a farmaceutické asistenty, kteří se o zapracování postarají. Podobně jako v jiných oborech počítají s tím, že si absolventy sami zapracují do svých procesů. Podle personalistů to absolventi vítají.

2. Co nejvíce postrádáte u uchazečů o práci?

U této otázky byla téměř 100% shoda – všichni postrádají flexibilitu. Ukazuje se, že téměř nulová nezaměstnanost a vysoké platové ohodnocení (nezřídka u menších samostatně působících lékáren vyšší než u řetězcových) nenutí uchazeče zaměstnavateli tuto možnost nabízet.

A nenutí je ani příliš projevovat snahu. Velmi často se objevoval postesk zaměstnavatelů, že uchazeči o zaměstnání ani neprojevují ochotu a chuť něco změnit.

Zaměstnavatelé tak mají velké problémy s pokrytím určitých pozic a lokalit. S tutou otázkou souvisí i následující.

3. Zvýšila se flexibilita, mobilita a obecně ochota přestěhovat se za prací?

I v této otázce se respondenti z menších lékáren i řetězců shodli, že se flexibilita nezlepšila, naopak se stále snižuje vzhledem k tomu, že si zaměstnanec vybírá zaměstnavatele a ne naopak, jak tomu bývalo.

Jen jediný provozovatel-lékárník menšího rodinného řetězce několika lékáren uvedl, že pozoruje vyšší flexibilitu a podařilo se mu získat zaměstnance přes LÉKÁRNICKOU INZERCI® i do své oblasti, ačkoli původně chtěli pracovat v jiné lokalitě. Tato odpověď byla ale výjimečná.

Navíc, jak uvedl, se týkala slovenských zaměstnanců, kteří však nejsou stabilní. Nemají problém odejít ze dne na den za lepší nabídkou a nedělají si, podle respondentů, příliš těžkou hlavu s dohodami.

Podle personalistů z větších řetězců je pozorovatelné určité zlepšení co se flexibility týče u mladších ročníků, nicméně u kandidátů, kteří již mají nějaké zázemí je mobilita naopak zcela vyloučená.

Častým nabízeným benefitem, zejména v lokalitách s horší obsazeností, je stále automobil k osobnímu použití pro možnost pohodlnějšího dojíždění. Ani to však není vnímáno jako tak zásadní benefit, aby zaměstnance motivoval ke změně.

Větší míru ochoty dojíždět i do vzdálenějších oblastí mají farmaceutičtí asistenti. Neplatí to však paradoxně v okolí velkých měst. Ukázkovým příkladem je Brno, kde i přes výrazně lepší nabídku v blízkém okolí, dokonce dostupném i brněnskou MHD, mají provozovatelé dlouhodobě problém zaměstnance získat.

V tomto směru se dá očekávat, že narovnání platových podmínek iniciované největším řetězcem, kterému se přizpůsobili velmi rychle také ostatní zaměstnavatelé, tento problém ještě prohloubí.

Prakticky nulová nezaměstnanost a narůstající nedostatek odborníků na trhu jednoduše nenutí zaměstnance přizpůsobit se.

4. Zaznamenali jste vyšší zájem o práci ze zahraničí (speciálně Slovensko)?

Na tuto otázku odpověděli v drtivě většině respondentni, že ne. Někteří to přisuzují nárůstu platů na Slovensku v souvislosti s dřívějšími odchody lékárníků do zahraničí.

Podle personalistů z řetězců platí, že pokud uchazeč o zaměstnání neplánuje vysloveně opustit Slovensko (přičemž ale Česko může být jen mezistanice při cestě dál), finančně již k tomu nemá takový důvod, jako tomu bylo několik let zpět.

V případě provozovatelů menších a samostatných lékáren mimo velká města je zcela vyloučené získat slovenského zaměstnance. Drtivě, pokud jdou do ČR, preferují Prahu.

5. Jaká jsou očekávání absolventů vs zkušených zaměstnanců, co uchazeči vnímají jako benefit?

Většina respondentů se shoduje, že absolventi jdou nečastěji za mzdou, jen minimum jich vnímá farmacii jako poslání.

Zkušení farmaceuti jsou naproti tomu zásadovější a jsou častěji ochotnějšími a loajálnějšími zaměstnanci. Z průzkumu nevyplynulo, že by výběr zaměstnavatele byl zásadně odvislý od toho, zda lékárnu provozuje lékárník či nelékárník, patří či nepatří do řetězce.

Řada zaměstnavatelů navíc přehodnotila dřívější orientaci z absolventů na zkušené pracovníky, protože sebevědomí mladé generaci nebrání říci si o stejné platové podmínky jako mají jejich zkušenější kolegové.

Zkušenější lékárníci častěji vnímají, že lékárnu provozuje lékárník. Absolventům a zaměstnancům s krátkou praxí (do 5 let) je to v drtivé většině jedno a naopak se v posledních letech projevuje síla značky. Nevnímají jako něco výjimečného pracovat v lékárně, kde pracuje „pan magistr“, ale naopak vnímají jako prestižní pracovat pro známé značky, ideálně s působností i v zahraničí.

Pokud jim zaměstnavatel nastaví podmínky a kariérní postup, mají mnohdy velkou motivaci zde pracovat.

6. Je pro Vás důležitá zkušenost a praxe zaměstnance, nebo spíše absolventský zájem o práci?

Tato otázka rozšiřovala předchozí. Pro drtivou většinu zaměstnavatelů není v konečném důsledku důležitá zkušenost, ale zájem o práci a loajalita.

Všichni zaměstnavatelé se shodují, že pokud už do obtížných lokalit seženou zaměstnance, není, zejména u absolventů výjimkou, že do půl roku změní místo. Preferují proto především zájem o práci a loajalitu. Po zapracování jsou ochotni nabídnout i zásadnější benefity.

7. Jakou největší změnu v myšlení či přístupu k práci v lékárenství jste během posledních let zaznamenali?

Personalisté, kteří pracují pro větší sítě lékáren a dříve působili v jiném oboru, se shodují, že v lékárenství panuje zcela odlišný režim než u jiných profesí. Nefungují standardní náborové metody, jako u jiných profesí, a zaměstnavatel se musí výrazně přizpůsobovat zaměstnanci, pokud o něj stojí.

Nízká nezaměstnanost a s tím spojená jednoduchá změna pracovní pozice i zaměstnavatele díky velmi široké nabídce na trhu práce je něco, co jinde nezažili.

Provozovatele z řad menších a samostatných lékáren překvapuje poměrně výrazný odklon mladé generace od vnímání profese. Shodně uvádějí, že mladá generace lékárníků preferuje jiné zásady a přístup k profesi než měli oni.

8. V devadesátých letech minulého století lékárníci pro lékárnu „žili“. Platí to, podle Vás, stále, anebo je trendem spíše odpracovat si svých 8 hodin a jít domů? Mají mladí lékárníci zájem o provoz lékárny?

Tato otázka souvisí s předchozí. Drtivá většina provozovatelů bez rozdílu velikosti či vlastnictví lékárny se shoduje, že tzv. generace Y a Z vnímá práci jen jako prostředek k získání prostředků pro svůj život, ale mnohem důležitější je pro ně osobní život.

Naopak starší generace vnímá pracovní povinnosti jako standard a nedodržení dohody jako faul. I proto mají některé menší lékárny problém do svého kolektivu získat mladšího kolegu.

Velkou změnou, kterou vnímají větší řetězce je i změna náhledu na zaměstnavatele. Pokud se rozhodnou u velkého řetězce pracovat, táhnou tzv. společně s ostatními za jeden provaz a nevymezují se už zdaleka tak často proti zaměstnavateli, jako tomu bylo v minulosti.

Zatímco před 5-6 lety ještě platilo, že zaměstnanec odcházející z řetězce k jinému nastoupí jen zřídka a hledá samostatnou lékárnu, podle zkušeností personalistů to již dnes tolik neplatí. Poměrně často dochází k migrace mezi řetězci, ale výrazně méně častý je přechod do samostatné lékárny.

Potvrzují to i zaměstnavatelé z řad menších lékáren. Podle nich si řada zaměstnanců u řetězců zvykla, že nemusejí řešit běžné provozní záležitosti a v menší lékárně jim to tak může činit problémy. Tady je totiž často potřeba dělat vše.

Provozovatelé malých lékáren se shodně vyjadřují v tom smyslu, že nabídka možného převzetí lékárny v inzerátu už není pro dnešní mladé kolegy atraktivní, raději se nechávají jen zaměstnat. Nechtějí převzít odpovědnost za provoz lékárny a už vůbec nehodlají trávit většinu života prací, jako to činila generace X.

Zjevným důvodem jsou možnosti, které současná mladá generace má, ať již co se možností vzdělání týče nebo cestování. Pro generaci Z je rovněž typický život v rychlém tempu, okamžité sdílení myšlenek a poznatků na různá témata, pomocí různých médií a produktů.

I proto očekávají ocenění své práce a vývoj. Zatímco starší generace lékárníků byla ochotna dlouhodobě pracovat na stejné pozici (a nezřídka i ve stejné lékárně), mladší chce změnu a postup. Pokud nevidí možnost postupu, využívají jiné nabídky.

9. Nakolik využíváte referencí?

Odpovědi byly závislé především na tom, kdo lékárnu provozuje. V případě samostatných lékáren provozovaných lékárníky (a nezřídka od devadesátých let minulého století) je tento institut jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.

Naopak u personalistů z velkých řetězců, kde byly reference před 10 lety používány také poměrně často, jsou nyní využívány jen v případech, kdy si u uchazeče nejsou jisti. Disponují totiž řadou jiných nástrojů, jak si uchazeče tzv. proklepnout ještě před pohovorem.

Velkým pomocníkem jsou v současnosti především sociální sítě, které o uchazeči prozradí mnohé. Nejsou však, podle respondentů, zdaleka efektivní při hledání nových zaměstnanců. V tomto ohledu dávají přednost zavedené a dlouhodobě působící službě LÉKÁRNICKÁ INZERCE®.

Z průzkumu jednoznačně vyplývá, jak dramaticky se změnil náhled mladé generace lékárníků na profesi. Vnímají ji sice stále prestižně, ale zdaleka ne srdcově jako generace lékárníků v devadesátých letech. Cíl převzít a provozovat lékárnu má pouze minimum, drtivá část chce být zaměstnána.

Děkujeme všem provozovatelům a klientům největšího českého online pracovního trhu v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE®, kteří se s námi o své zkušenosti podělili.


Poslat komentář, zkušenost…

Všechny vulgární, urážející, pomlouvačné, reklamní či spamové příspěvky budou smazány!